Transaction Details

Blockchain Tron
Type Transfer
Amount 100,000,000 USDT ($99,701,010 USD)
Timestamp 1 year 1 week ago
(Tue, 19 Jan 2021 07:53:09 UTC)
Hash
0cff7a8cdc1b67cae648d4cd652e53f77d9565e6ca591d161f85a4469dfe32700cff7a8cdc...469dfe3270
View transaction in tronscan.org
From Tether Treasury (Exchange)
TKHuVq1oKVruCGLvqVexFs6dawKv6fQgFsTKHuVq1oKV...awKv6fQgFs
View address in tronscan.org
To Ftx (Exchange)
TCTrwC2rxGFRS74XihgdMkp5mLYGezdrDLTCTrwC2rxG...mLYGezdrDL
View address in tronscan.org