Transaction Details

Blockchain Tron
Type Transfer
Amount 20,000,000 USDT ($19,994,526 USD)
Timestamp 1 year 7 months ago
(Sat, 13 Jun 2020 07:46:15 UTC)
Hash
105bb2a11d4f7f50f5e2c90836d333c481a791682c7e65e50f6da02051e6dcd6105bb2a11d...2051e6dcd6
View transaction in tronscan.org
From Tether Treasury (Exchange)
TKHuVq1oKVruCGLvqVexFs6dawKv6fQgFsTKHuVq1oKV...awKv6fQgFs
View address in tronscan.org
To Huobi (Exchange)
TWDjXKSSwqZZPJ1xD74GyRg1dkLFVE8UYFTWDjXKSSwq...dkLFVE8UYF
View address in tronscan.org