Transaction Details

Blockchain Tron
Type Transfer
Amount 30,000,000 USDT ($30,078,710 USD)
Timestamp 2 years 3 months ago
(Tue, 12 May 2020 00:22:03 UTC)
Hash
1176c2c09b63e1ff4f999b15c23ed08f0a409f2fe357e31588ace235c501b20e1176c2c09b...35c501b20e
View transaction in tronscan.org
From Tether Treasury (Exchange)
TKHuVq1oKVruCGLvqVexFs6dawKv6fQgFsTKHuVq1oKV...awKv6fQgFs
View address in tronscan.org
To Binance (Exchange)
TJyf3bMf5CXYe511EFPbN5dZ2W8edMnzsnTJyf3bMf5C...2W8edMnzsn
View address in tronscan.org