Transaction Details

Blockchain Tron
Type Transfer
Amount 24,000,000 USDT ($24,000,000 USD)
Timestamp 1 month 3 weeks ago
(Sun, 28 Nov 2021 14:13:18 UTC)
Hash
5699c00d3a65bfab21c6503ed2985b078c41b16d9889470a1057c2c35b8cd18c5699c00d3a...c35b8cd18c
View transaction in tronscan.org
From Tether Treasury (Exchange)
TKHuVq1oKVruCGLvqVexFs6dawKv6fQgFsTKHuVq1oKV...awKv6fQgFs
View address in tronscan.org
To Bitfinex (Exchange)
TXFBqBbqJommqZf7BV8NNYzePh97UmJodJTXFBqBbqJo...Ph97UmJodJ
View address in tronscan.org