Transaction Details

Blockchain Tron
Type Transfer
Amount 75,000,000 USDT ($75,325,624 USD)
Timestamp 1 year 9 months ago
(Sat, 03 Oct 2020 08:42:15 UTC)
Hash
6bf90cb5c9bb575481a7ccc1dd6a7a2b76766b601294512447f79b67618e0a276bf90cb5c9...67618e0a27
View transaction in tronscan.org
From Bitfinex (Exchange)
TXFBqBbqJommqZf7BV8NNYzePh97UmJodJTXFBqBbqJo...Ph97UmJodJ
View address in tronscan.org
To Tether Treasury (Exchange)
TKHuVq1oKVruCGLvqVexFs6dawKv6fQgFsTKHuVq1oKV...awKv6fQgFs
View address in tronscan.org