Transaction Details

Blockchain Tron
Type Transfer
Amount 50,000,000 USDT ($50,060,212 USD)
Timestamp 7 months 1 week ago
(Sat, 05 Sep 2020 07:21:57 UTC)
Hash
84f8fac8a76b303e9c7a490835c14fab6347a9ba853fb3686f95e397c207933484f8fac8a7...97c2079334
View transaction in tronscan.org
From Bitfinex (Exchange)
TXFBqBbqJommqZf7BV8NNYzePh97UmJodJTXFBqBbqJo...Ph97UmJodJ
View address in tronscan.org
To Tether Treasury (Exchange)
TKHuVq1oKVruCGLvqVexFs6dawKv6fQgFsTKHuVq1oKV...awKv6fQgFs
View address in tronscan.org