Transaction Details

Blockchain Tron
Type Transfer
Amount 24,000,000 USDT ($24,011,694 USD)
Timestamp 1 year 6 months ago
(Mon, 25 Jan 2021 00:19:33 UTC)
Hash
916f757b7f2a8e4e36feaa94e12487150ca4989f487d6490f786c192d32f2a17916f757b7f...92d32f2a17
View transaction in tronscan.org
From Tether Treasury (Exchange)
TKHuVq1oKVruCGLvqVexFs6dawKv6fQgFsTKHuVq1oKV...awKv6fQgFs
View address in tronscan.org
To Binance (Exchange)
TNMDwbHyAQo38tK4fCYe4ooSZXesbK8ExZTNMDwbHyAQ...ZXesbK8ExZ
View address in tronscan.org