Transaction Details

Blockchain Tron
Type Transfer
Amount 25,000,000 USDT ($25,181,128 USD)
Timestamp 7 months 1 week ago
(Fri, 04 Sep 2020 11:48:15 UTC)
Hash
b79f82a5ed4adbc8220df27e80b59ef96843df094b7752ff762e77b3d0c73886b79f82a5ed...b3d0c73886
View transaction in tronscan.org
From Bitfinex (Exchange)
TXFBqBbqJommqZf7BV8NNYzePh97UmJodJTXFBqBbqJo...Ph97UmJodJ
View address in tronscan.org
To Tether Treasury (Exchange)
TKHuVq1oKVruCGLvqVexFs6dawKv6fQgFsTKHuVq1oKV...awKv6fQgFs
View address in tronscan.org